Awaria urządzenia ?
Szukaj serwisu w Twoim mieście
Dodaj firmę
rejestruj za darmo
Wyszukaj Serwisu w Twoim mieście

Województwo

Miasto

Rodzaj sprzętu

Producent

Typ serwisu

Poleca: 100% osób
Firma: 

Nikon Polska Sp. z o.o.

Adres: 

02-232 Warszawa

Łopuszańska 38B

Informacja
Usługi
Komentarze i oceny
Jak dojechać
Kontakt z Serwisem

Czynności jakie należy wykonać aby zgłosić urządzenie do serwisu 

na zasadach gwarancji producenta:

1

Przygotować dowód zakupu i nr seryjny urządzenia

paragon lub faktura

 

2

Zadzwonić do firmy serwisującej i zgłosić usterkę

 

Tel. 224608760

3

Zapakować urządzenie. Preferowanym rozwiązaniem jest oryginalny karton z urządzenia. Jeżeli użytkownik nie posiada takiego opakowania należy zadbać o to, aby opakowanie zastępcze było odpowiednio bezpieczne.

 

 


Powyższe informacje są umieszczone tylko w celach poglądowych ( mogą się nieznacznie różnić w zależności od indywidualnych ustaleń producenta).


Zasady dokonywania napraw

Niniejsze warunki obowiązują w przypadku każdej umowy zawartej między firmą Nikon Polska Sp. z o.o. („Nikon”) a dowolną osobą lub firmą („Klient”) zamawiającą w firmie Nikon naprawę lub wymianę dowolnych towarów lub ich składników („Towary”). Wyrażenie „Naprawa” obejmuje swoim zakresem regulacje i częściowe lub łączone naprawy i wymiany części. Niniejsze warunki obowiązują również w przypadku towarów przekazanych firmie Nikon w celu oszacowania kosztów naprawy.

Dostarczając osobiście lub przesyłając Towary do serwisu Nikon Polska Sp. z o.o. Klient automatycznie akceptuje niniejsze warunki napraw.

1. Naprawa gwarancyjna
W sytuacji, gdy Klient zamawia w firmie Nikon dokonanie naprawy lub wymiany jakichś Towarów zgodnie z Warunkami Gwarancji, musi on przedstawić firmie Nikon odpowiedni dokument potwierdzający, że żądana naprawa lub wymiana mieści się w okresie ważności Gwarancji i jest zgodna z innymi jej warunkami. Jeśli Klient nie przedstawi takiego potwierdzenia lub dostarczy je zbyt późno, firma Nikon będzie upoważniona do naliczenia Klientowi opłaty za dokonaną naprawę lub wymianę.
 
2. Oszacowania
a) Firma Nikon nie jest w żaden sposób zobowiązana, aby przed przystąpieniem do naprawy Towarów podawać Klientowi oszacowanie jej kosztów, o ile Klient nie złoży w firmie Nikon pisemnego zamówienia na oszacowanie kosztów.
b) Po przedstawieniu oszacowania kosztów firma Nikon może opóźnić pracę, aż do chwili otrzymania od Klienta pisemnych instrukcji dotyczących dalszego postępowania. Jeśli firma Nikon nie otrzyma takich instrukcji w ciągu 21 dni od daty przedstawienia oszacowania, może zwrócić Towary Klientowi na jego koszt.
c) W przypadku, gdy firma Nikon nie naprawi ani nie wymieni Towarów, dla których sporządziła oszacowanie kosztów, może obciążyć Klienta kosztami oszacowania i ponownego montażu towarów poddanych oględzinom. Firma Nikon dołoży wszelkich starań, aby przywrócić Towary do stanu, w jakim je otrzymała, ale nie będzie ponosić odpowiedzialności wobec Klienta za żadne straty lub uszkodzenia powstałe w wyniku niewykonania tej czynności.
 
3. Standard naprawy
a) O ile nie uzgodniono inaczej, firma Nikon dokonuje naprawy Towarów zgodnie ze specyfikacją producenta.
b) Firma Nikon ma pełną swobodę decydowania o:
-charakterze i metodzie naprawy
-rodzaju użytych części zamiennych
-W przypadku naprawy gwarancyjnej firma Nikon decyduje, czy Towary zostaną naprawione czy wymienione (w całości lub w części). Wszystkie zastosowane części zamienne zostaną odpowiednio wybrane przez firmę Nikon i nie muszą być identyczne z częściami zastosowanymi w Towarach przekazanych firmie Nikon do naprawy.
c) Firma Nikon może zlecić podwykonawcy realizację całej naprawy lub jej części.
 
4. Opóźnienie lub anulowanie naprawy lub wymiany
Wszystkie podawane przez firmę Nikon terminy zakończenia naprawy lub wymiany mają wyłącznie charakter przybliżony i firma Nikon nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne straty powstałe w wyniku niedotrzymania tych terminów. Firma Nikon może w dowolnym momencie opóźnić lub anulować naprawę.

5.Odbieranie/dostarczanie Towarów
Wszystkie podawane przez firmę Nikon terminy zakończenia naprawy lub wymiany mają wyłącznie charakter przybliżony i firma Nikon nie będzie ponosić odpowiedzialności za żadne straty powstałe w wyniku niedotrzymania tych terminów. Firma Nikon może w dowolnym momencie opóźnić lub anulować naprawę.
a) O ile nie uzgodniono inaczej, Klient odbiera naprawione lub wymienione Towary w siedzibie firmy Nikon. Firma Nikon może obciążyć Klienta kosztami przechowywania Towarów, jeśli nie zostaną one odebrane w ciągu 21 dni od daty powiadomienia Klienta przez firmę Nikon (tradycyjną pocztą lub w inny sposób) o tym, że Towary są już gotowe do odbioru.
b) W przypadku, gdy firma Nikon zgodzi się samodzielnie odesłać Towary, sposób zapakowania i przesłania Towarów leży w gestii firmy Nikon. Towary są wysyłane na ryzyko Klienta i na jego koszt (z wyjątkiem sytuacji, gdy Towary są naprawiane lub wymieniane w ramach Gwarancji). Powiadomienie o uszkodzeniu Towarów w czasie transportu należy przedstawić pisemnie firmie Nikon i Przewoźnikowi w ciągu trzech dni od daty odbioru przesyłki. Powiadomienie o nie otrzymaniu przesyłki należy przedstawić pisemnie firmie Nikon i Przewoźnikowi w ciągu siedmiu dni od daty widniejącej na kwicie wysyłkowym lub fakturze.
c) W przypadku Towarów nadesłanych przez Klienta do serwisu za pośrednictwem poczty lub firmy kurierskiej, po naprawie zostaną automatycznie odesłane na adres z którego nadano przesyłkę o ile Klient nie dołączył na piśmie innego adresu lub w trakcie naprawy zostały przekazane inne ustalenia.
 
6. Płatność
a) Płatności za koszty naliczone przez firmę Nikon należy dokonać przy odbiorze Towarów z siedziby serwisu firmy Nikon. Akceptowane formy płatności to gotówka lub karta płatnicza. W przypadku wysyłki naprawionych Towarów, za naprawę których zostały naliczone koszty, płatność należy uregulować u kuriera w momencie przyjęcia przesyłki.
b) Klienci, którzy mają zatwierdzone rachunki w firmie Nikon, muszą uiścić należności wobec niej przed upływem terminu płatności widniejącym na fakturze. W przypadku niedotrzymania terminu zapłaty Firma Nikon może naliczyć odsetki od zaległych należności.
c) Jeśli Klient nie zwróci wszystkich kosztów naprawy lub wymiany Towarów i nie odbierze Towarów w ciągu 6 miesięcy od daty widniejącej na powiadomieniu wspomnianym w artykule 5(a), firma Nikon może bezzwłocznie sprzedać Towary za dowolną cenę, jaką uzna za stosowną, i odliczyć z uzyskanej kwoty sumę wystarczającą na pokrycie kosztów naprawy/wymiany i przechowywania oraz wydatków poniesionych na próbę skontaktowania się z Klientem i na zorganizowanie sprzedaży Towarów. Jeśli zyski ze sprzedaży nie pokryją wymienionych kosztów, Klient zostanie natychmiast obciążony kwotą deficytu. Jeśli natomiast pojawi się jakaś nadwyżka, firma Nikon prześle ją na ostatni znany adres Klienta, nie ponosząc jednocześnie żadnej odpowiedzialności za dotarcie pieniędzy. Kwota odliczona przez firmę Nikon nie będzie obciążona żadnymi odsetkami.
 
7. Gwarancja
Z wyjątkiem podanego poniżej ograniczenia, firma Nikon zobowiązuje się do bezpłatnej naprawy lub wymiany (lub ewentualnie odpłatnej, z uwagi na Warunki wspomniane w innym miejscu) każdego składnika Towarów, który w ciągu sześciu miesięcy od daty odbioru Towarów lub ich wysłania do Klienta okaże się niesprawny ze względu na wady materiałowe albo nieprawidłowe wykonanie czynności związanych z naprawą lub wymianą przeprowadzoną przez firmę Nikon. Niniejsza gwarancja jest ograniczona wyłącznie do składników Towarów, które zostały naprawione lub wymienione przez firmę Nikon. Nie ma ona zastosowania w przypadku: uszkodzenia Towarów powstałego w efekcie wypadku lub innych uszkodzeń mechanicznych, niewłaściwej obsługi, zanieczyszczenia, zalania cieczą, zapiaszczenia, nieprzestrzegania instrukcji dotyczących eksploatacji albo dokonywania nieuprawnionych modyfikacji lub napraw.
 
8. Odpowiedzialność firmy Nikon
a) Firma Nikon ponosi odpowiedzialność za utratę życia, obrażenia cielesne lub uszkodzenia mechaniczne przedmiotów należących do Klienta, ale tylko wtedy, gdy nastąpiło to wyłącznie i bezpośrednio w wyniku niedopatrzenia firmy Nikon przy naprawie Towarów.
b) Z wyjątkiem sytuacji opisanych w artykułach 7 i 8(a), firma Nikon nie ponosi odpowiedzialności za żadne koszty, roszczenia, szkody, przypadki utraty życia lub obrażenia powstałe w związku z Towarami.
 
9. Gwarancja udzielana przez Klienta
Klient gwarantuje, że Towary są jego wyłączną własnością i nie stwarzają realnego ani potencjalnego zagrożenia, a ponadto zadośćuczyni firmie Nikon za wszelkie straty, przypadki utraty życia, obrażenia cielesne lub uszkodzenia wynikłe z niedotrzymania tej gwarancji.
 
10. Gwarancje międzynarodowe
Do każdego aparatu sprzedawanego na terenie Europy dołączona jest gwarancja europejska typu: „Nikon European Service Warranty”. Na podstawie w/w gwarancji można dokonać naprawy (zgodnie z jej warunkami) na terenie całej Europy. Warunkiem formalnym do rozpatrzenia takiej gwarancji jest dołączenie do poprawnie wypełnionego druku gwarancyjnego, dowodu zakupu.
 
11. Struktura
Niniejsze warunki nie mogą ulegać zmianie bez pisemnej zgody Dyrektora lub odpowiednio upoważnionego pracownika firmy Nikon. Wszelkie odniesienia do zapisów niniejszych warunków będą zawierać materiał zarejestrowany lub przesłany elektronicznie. Niniejsze warunki i dowolne umowy zawarte między firmą Nikon a Klientem w odniesieniu do naprawy Towarów podlegają przepisom prawa polskiego.


Specializacje punktu serwisowego:

[ Gwarancyjna naprawa Aparaty fotograficzne Warszawa ],

Serwis pogwarancyjny Warszawa
Nikon Polska Sp. z o.o.

Serwis gwarancyjny Warszawa
Nikon Polska Sp. z o.o.

Usługi powiązane z naprawą sprzętu
Brak wybranych urządzeń
Aparaty fotograficzne :
-

NikonSerwis naprawa aparatów fotograficznych Warszawa :


Czyszczenie matrycy, lustra, matówek w aparacie. Naprawa i wymiana wyświetlacza LCD, pierścieni, mechanizmu ustawiania ostrości, mechanizmu zoom w obiektywie, modułu zasilania, autofokusa, spustu migawki, lampy błyskowej, uszkodzonego gniazda pamięci, płyt głównych, nie działających przycisków i przełączników funkcji w aparacie. Naprawa obiektywu po upadku, zanieczyszczeniu. Naprawa błędów zoom error , focus error, turn of the camera wyświetlanych w aparacie fotograficznym. Wymiana elementów BGA, SMD. Obawy: obiektyw nie wysuwa się, Aparat nie włącza się, Aparat robi czarne zdjęcia, są widoczne smugi, Aparat robi nieostre zdjęcia, nie działa zoom.

Opinie użytkownków
Wpisz adres z którego jedziesz: (Miasto, ulica nr domu)
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabronione
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcej
Zamknij komunikat
facebook
google+
Poleć znajomym stronę serwisko.pl