Awaria urządzenia ?
Szukaj serwisu w Twoim mieście
Dodaj firmę
rejestruj za darmo
Wyszukaj Serwisu w Twoim mieście

Województwo

Miasto

Rodzaj sprzętu

Producent

Typ serwisu

Poleca: 100% osób
Firma: 

Apollo Sp.z .o.o.

Adres: 

35-068 Rzeszów

Grunwaldzka 4

Pokaż kontakt
Informacja
Usługi
Komentarze i oceny
Jak dojechać
Kontakt z Serwisem

WARUNKI GWARANCJI - KARTA GWARANCYJNA

Informacje ogólne

 1. Oferowane przez Apollo Sp. z o.o. produkty objęte są gwarancją jakości Producenta lub Apollo Sp. z o.o. (zwanym dalej: Gwarantem) w sytuacji, gdy wraz z wydawanym produktem Kupujący otrzymał kartę gwarancyjną, bądź inny podobny dokument, z którego wynika zapewnienie o jakości produktu i obowiązkach Producenta, bądź Gwaranta wobec Kupującego.
 2. Jeżeli do produktu załączona jest karta gwarancyjna Producenta, Kupujący posiada prawo realizowania roszczeń z tytułu gwarancji jakości w pierwszej kolejności w sieci serwisowej Producenta, zgodnie z warunkami zamieszczonymi w udzielonej Kupującemu gwarancji.
 3. W sytuacji korzystania przez Kupującego z uprawnień gwarancyjnych udzielonych przez Producenta, Gwarant nie posiada obowiązku załatwiania reklamacji.
 4. Gwarant nie ponosi odpowiedzialności za działalność sieci serwisowej Producenta z tytułu udzielonej przez Producenta gwarancji jakości i nie pośredniczy przy rozpatrywaniu reklamacji kierowanych do Producenta załatwianych w jego sieci serwisowej.

Przedmiot gwarancji

 1. Gwarant udziela Kupującemu, na poniższych warunkach, gwarancji jakości na zakupione u Gwaranta produkty będące przedmiotem umowy sprzedaży. Gwarant udziela gwarancji jakości na każdy podzespół osobno.
 2. Okres gwarancji wynosi minimum 12 miesięcy liczony od dnia wydania produktu Kupującemu, chyba że na konkretny produkt przewidziany jest dłuższy okres gwarancji.
 3. Gwarant, po uznaniu reklamacji, dokonuje bezpłatnej naprawy lub wymiany sprzętu na nowy. O sposobie załatwienia reklamacji decyduje w każdym przypadku Gwarant. W przypadku naprawy lub wymiany sprzętu na wolny od wad (sprawny) okres gwarancji zostaje przedłużony o okres naprawy (reklamowany produkt pozostawał w serwisie).
 4. Typowy okres bezpłatnej naprawy wad ujawnionych w okresie gwarancyjnym, wynosi 30 dni roboczych od daty ustalenia usterki sprzętu. W sytuacjach wyjątkowych okres ten może ulec przedłużeniu (np. konieczność wysyłki sprzętu poza siedzibę Gwaranta, konieczność sprowadzenia części itp.). W takiej sytuacji (czas naprawy powyżej 30 dni), Gwarant zapewnia Kupującemu produkt zastępczy o tożsamych parametrach technicznych, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami Kupującego, możliwe ze względów technicznych oraz jeżeli Gwarant dysponuje produktem zastępczym w serwisie.
 5. Ustalenie usterki następuje w czasie niezbędnym do przeprowadzenia pełnej diagnostyki sprzętu.
 6. Kupujący zobowiązany jest dostarczyć wadliwy sprzęt do serwisu Gwaranta, na adres podany na dowodzie zakupu, w oryginalnym opakowaniu lub opakowaniu zastępczym zapewniającym bezpieczne warunki transportu i przechowywania analogiczne do warunków zapewnianych przez opakowanie fabryczne. Sprzęt powinien być dostarczony wraz z instrukcjami obsługi, opisami, sterownikami, antenami, kablami itp. (wyposażenie dodatkowe).
 7. Podstawą rozpatrywania roszczeń z tytułu gwarancji - poza niniejszą kartą gwarancyjną - jest istnienie zamieszczonego na reklamowanym produkcie przez Gwaranta tzw. sticer-a (naklejki zabezpieczającej), który nie może być w jakikolwiek sposób uszkodzony, bądź zniszczony.
 8. Do reklamowanego produktu Kupujący zobowiązany jest dołączyć pisemną informację zawierającą opis stwierdzonej wady sprzętu (Formularz reklamacyjny dostępny na stronie internetowej Gwaranta - www.apollo.pl).
 9. W przypadku nie spełnienia przez Kupującego warunków wynikających z niniejszej gwarancji, Gwarant zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia reklamacyjnego.
 10. Dokonywanie jakichkolwiek napraw produktu samodzielnie przez Kupującego, bądź w innych punktach serwisowych, skutkuje utratą uprawnień gwarancyjnych udzielonych przez Gwaranta.
 11. W sytuacji stwierdzenia przez Gwaranta niedochowania postanowień niniejszych warunków gwarancji po dokonaniu przyjęcia reklamacyjnego, Gwarant zwolniony jest z obowiązku rozpatrywania roszczeń gwarancyjnych Kupującego.
 12. Gwarant wyłącza obowiązek powiadomienia na piśmie o nie uwzględnieniu roszczeń gwarancyjnych. W takiej sytuacji informacja zostanie przekazana telefonicznie, bądź na wskazany przez Kupującego adres e-mailowy.
 13. Produkt może zostać poddany przez Gwaranta testom umożliwiającym stwierdzenie i lokalizację wady. Jeżeli testy nie wykażą istnienia wskazywanej przez Kupującego wady, a także nie wykażą innej wady, która objęta jest gwarancją, Gwarant zastrzega sobie prawo pobrania opłaty za diagnostykę i ekspertyzę według obowiązującej taryfy serwisu.
 14. W przypadku reklamowania zestawu komputerowego należy wykonać backup dysku twardego (archiwizacja danych; wykonanie kopii zapasowej dysku). Gwarant nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty danych pozostawionych na nośnikach danych produktu przedłożonego do reklamacji.
 15. W przypadku, gdy w okresie gwarancji naprawa będzie niemożliwa do usunięcia z powodu trwałego uszkodzenia, bądź zmian technologicznych, Gwarant wymieni wadliwy produkt na najbardziej zbliżony do uszkodzonego, o nie niższych walorach użytkowych.
 16. Naprawa gwarancyjna nie obejmuje czynności:
  1. przewidzianych w instrukcji obsługi, które Kupujący winien wykonać we własnym zakresie,
  2. o których mowa w pkt. a), które mogą być wykonane odpłatnie na zlecenie Kupującego przez serwis Gwaranta.
 17. Zakresem odpowiedzialności Gwaranta objęte są wyłącznie wady fizyczne tkwiące w produkcie w dacie jego wydawania Kupującemu. W szczególności gwarancją nie są objęte wady, które:
  1. zostały spowodowane oddziaływaniem zewnętrznego promieniowania jonizującego, pola magnetycznego, będące następstwem uszkodzeń mechanicznych, przepięć elektrycznych itp.,
  2. zostały spowodowane korzystaniem, użytkowaniem, transportem, składowaniem lub przechowywaniem, czyszczeniem lub konserwacją produktu w sposób niezgodny z instrukcją obsługi,
  3. wynikają z używania produktu łącznie z innymi urządzeniami, które nie są przeznaczone do używania z produktem lub z innymi urządzeniami niż zalecane przez Producenta,
  4. wynikają z oddziaływania zewnętrznych czynników chemicznych lub termicznych,
  5. wynikają z posługiwania się sprzętem niezgodnie z ogólnie przyjętymi zasadami obsługi i korzystania ze sprzętu komputerowego lub niezgodnie z instrukcją Producenta,
  6. wynikają ze zwarcia, przepięcia w znajdującej się poza sprzętem instalacji elektrycznej,
  7. zostały spowodowane zalaniem sprzętu jakimkolwiek płynem lub jego zanieczyszczeniami,
  8. zostały spowodowane używaniem do czyszczenia środków chemicznych,
  9. wynikają z eksploatacji sprzętu w skrajnie niekorzystnych warunkach np. duże zapylenie, bardzo duża wilgotność,
  10. wynikają z użytkowania nieprawidłowo zainstalowanych, bądź zainstalowanych bez stosownej licencji lub wadliwych programów komputerowych,
  11. zostały spowodowane uszkodzeniem, naruszeniem lub usunięciem numerów seryjnych lub innych oznaczeń umożliwiających identyfikację sprzętu albo zakryciem ich w jakikolwiek sposób uniemożliwiający identyfikację,
  12. zostały spowodowane nieprawidłowym montażem, pomimo wręczenia Kupującemu instrukcji montażu produktu.

Utrata uprawnień gwarancyjnych

 1. Całkowita utrata uprawnień gwarancyjnych następuje w sytuacji zerwania, zniszczenia naklejek gwarancyjnych (tzw. sticer-a), bądź naklejenia przez Kupującego własnych plomb na naklejkę gwarancyjną Gwaranta, w sposób uniemożliwiający jej odczytanie. Utratę praw gwarancyjnych powoduje również opakowanie i transport sprzętu, w sposób umożliwiający jego uszkodzenie.

Ograniczenie odpowiedzialności Gwaranta

 1. Strony wyłączają niniejszym:
  1. odpowiedzialność Gwaranta z tytułu rękojmi za wady fizyczne i prawne produktu, w stosunku do osób prowadzących działalność gospodarczą (przedsiębiorców),
  2. gwarancja nie obejmuje danych na nośnikach pamięci,
  3. odpowiedzialność za rzeczywiste szkody i utracone korzyści Kupującego wynikające z konieczności oddania sprzętu do naprawy,
  4. odpowiedzialność za szkody Kupującego wynikające z opóźnienia w wykonaniu naprawy gwarancyjnej.
 2. Gwarant wyłącza z zakresu niniejszej gwarancji odpowiedzialność za prawidłowość i poprawność działania oprogramowania w zakupionym produkcie. Podmiotem zapewniającym sprawne działanie oprogramowania jest jego Producent lub autoryzowany Sprzedawca (dealer). Ocena sprawności sprzętu polega na jego diagnozie w optymalnym środowisku programowym.
 3. Gwarant zastrzega sobie możliwość pobierania opłaty za składowanie sprzętu odbieranego po upływie 14 dni od daty wykonania naprawy.
 4. W przypadku stwierdzenia, że zgłaszana usterka nie występuje Gwarant zastrzega sobie możliwość wystawienia rachunku za dokonaną diagnostykę sprzętu.
 5. Po upływie 3 miesięcy Gwarant nie bierze jakiejkolwiek odpowiedzialności za pozostawiony u niego produkt.
 6. Jedynym dokumentem uprawniającym do odbioru reklamowanego produktu z serwisu Gwaranta jest otrzymany przy zgłoszeniu reklamacyjnym oryginalny formularz przyjęcia zgłoszenia.
 7. Udzielenie przez Gwaranta gwarancji jakości na produkt, nie wyłącza, nie ogranicza, ani nie zawiesza uprawnień Kupującego wynikających z niezgodności towaru z umową.

Specializacje punktu serwisowego:

[ Pogwarancyjna naprawa Komputery stacjonarne Rzeszów ], [ Pogwarancyjna naprawa Laptopy, Netbooki Rzeszów ], [ Gwarancyjna naprawa Komputery stacjonarne Rzeszów ],

Serwis pogwarancyjny Rzeszów
Apollo Sp.z .o.o.

Serwis gwarancyjny Rzeszów
Apollo Sp.z .o.o.

Usługi powiązane z naprawą sprzętu

Komputery stacjonarne :
-

Acer


-

Apple


-

Asus


-

Benq


-

Dell


-

Fujitsu Siemens


-

HP


-

Komputery Składane


-

Lenovo ,IBM


-

Samsung


-

Sony


-

Inne / Pozostałe


-

USŁUGA: czyszczenie,konserwacja


-

USŁUGA: instalacje sieci komputerowych


-

USŁUGA: odzyskiwanie danychLaptopy, Netbooki :
-

Acer


-

Apple


-

Aristo


-

Asus


-

Benq


-

Dell


-

Fujitsu Siemens


-

Gateway


-

Gericom


-

HP, Compaq


-

Lenovo, IBM


-

Maxdata


-

MSI


-

Packard Bell


-

Samsung


-

Sony


-

Toshiba


-

Inne / Pozostałe


-

USŁUGA: czyszczenie,konserwacja


-

USŁUGA: odzyskiwanie danychKomputery stacjonarne :
-

USŁUGA: czyszczenie,konserwacja


-

USŁUGA: instalacje sieci komputerowych


-

USŁUGA: odzyskiwanie danychSerwis naprawa komputerów stacjonarnych Rzeszów :


Błędy w wyświetlanym obrazie, nie wykrywa urządzeń USB, problemy z siecią LAN i WiFi, blue screen, głośny wentylator, wymiana podzespołów i modernizacja, nie uruchamia się komputer, wymiana materiałów eksploatacyjnych, wgranie i aktualizacja Biosu, diagnoza komputera, Reballing układów BGA, przegrzewanie. Odwirusowanie - usuwanie wirusów, trojanów, robaków. Naprawa , wymiana i montaż uszkodzonych podzespołów: karta graficzna, klawiatura, wentylator, karta dźwiękowa, procesor, pamięć, dysk twardy, płyta główna, myszka, zasilacz komputerowy, dysk SSD, napęd, czytnik. Aktualizacja oprogramowania, czyszczenie rejestrów systemowych, defragmentacja dysku, tworzenie kopii bezpieczeństwa, odzyskanie hasła. Instalacja i konfiguracja sterowników- driverów, systemu operacyjnego, urządzeń peryferyjnych, oprogramowania, połączenia internetowego, routera, skrzynek email, sieci LAN i WIFI , serwera, bezprzewodowego Internetu. Odzyskiwanie danych - skasowanych plików, partycji z uszkodzonych dysków twardych, dysków SSD, pamięci przenośnych pendrive, kart pamięci, urządzeń z wbudowaną pamięcią Flash oraz innych nośników.


Serwis naprawa laptopów, netbooków Rzeszów :


Naprawa , wymiana i montaż uszkodzonych podzespołów: matryc LCD/ LED i inwerterów, świetlówek wyświetlacza, klawiatur, dysków twardych, pamięci, układów graficznych - reballing BGA, obudów i zawiasów laptopa, gniazda zasilania, napędów czytników optycznych CD / DVD / Blu-ray, płyt głównych po zalaniu, baterii, kart WiFi, gniazd słuchawkowych, gniazd USB, wymiana wtyczek, układu zasilania i sterowania, gniazd procesora, gniazd pamięci. Czyszczenie wnętrza i układu chłodzenia z wymianą materiałów termoprzewodzących - wymiana past i termopadów oraz czyszczenie radiatora i wiatraka. Pomoc przy instalacji i konfiguracji połączenia z internetem, dostępu do internetu, bezprzewodowego Internetu, sieci WiFi. Odzyskiwanie danych z: skasowanych plików, partycji z uszkodzonych dysków twardych, dysków SSD, pamięci przenośnych pendrive, uszkodzonych kart pamięci, urządzeń z wbudowaną pamięcią Flash oraz innych nośników, wszelkich innych nośników pamięci. Aktualizacja oprogramowania, czyszczenie rejestrów systemowych, defragmentacja dysku, tworzenie kopii bezpieczeństwa, odzyskanie hasła. Instalacja i konfiguracja: sprzętu sieciowego, sterowników- driverów, systemu operacyjnego, urządzeń peryferyjnych, printserwerów, kamer IP, oprogramowania, połączenia internetowego, routera, skrzynek email, sieci LAN i WIFI , serwera, bezprzewodowego Internetu. Odwirusowanie czyli usuwanie wirusów, trojanów, robaków. Modernizacja notebooków - wymiana procesorów, rozbudowa pamięci. Usterki: brak obrazu na monitorze, nie wykrywa urządzeń USB, problemy z siecią Lan i WiFi, blue screen, głośny wentylator, wymiana podzespołów i modernizacja, nie uruchamia się laptop, wgranie i aktualizacja Biosu, diagnoza laptopa, przegrzewanie laptopa, pęknięta matryca, buczący wiatrak, ciemny obraz, nie włącza się, uszkodzone zawiasy, pęknięta obudowa, laptop po burzy lub zalany, paski na ekranie.

Opinie użytkownków
Wpisz adres z którego jedziesz: (Miasto, ulica nr domu)
Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabronione
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcej
Zamknij komunikat
facebook
google+
Poleć znajomym stronę serwisko.pl