Awaria urządzenia ?
Szukaj serwisu w Twoim mieście
Dodaj firmę
rejestruj za darmo
Wyszukaj Serwisu w Twoim mieście

Województwo

Miasto

Rodzaj sprzętu

Producent

Typ serwisu

Reklamacja, Rękojmia w polskim prawie

Reklamacja – żądanie klienta kierowane do sprzedawcy lub wykonawcy usługi, pozostające w związku z niezadowalającą jakością towaru lub usługi – przede wszystkim żądanie wymiany, naprawy towaru lub poprawienia usługi, jak również żądanie zwrotu pieniędzy za towar lub usługę, bądź obniżenia ceny.

Sprawy reklamacji normowane są aktualnie przede wszystkim przez przepisy Kodeksu cywilnego oraz – w zakresie sprzedaży konsumenckiej – przez przepisy Ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2002 r. Nr 141, poz. 1176).

Na podstawie wspomnianej ustawy kupujący może żądać od sprzedawcy nieodpłatnej wymiany albo naprawy towaru niezgodnego z umową.

Jeśli jednak wada jest istotna i jednocześnie:

 • sprzedawca nie jest w stanie spełnić takiego żądania w określonym czasie;
 • naprawa (wymiana) narażałaby kupującego na znaczne niedogodności;
 • naprawa (wymiana) jest niemożliwa lub wymagałaby zbyt wysokich kosztów;

 

Konsument ma prawo domagać się obniżenia ceny lub odstąpić od umowy.

Reklamację towaru niezgodnego z umową można złożyć w zasadzie w ciągu 2 lat od jego nabycia (jeśli przedmiotem sprzedaży jest rzecz używana, strony mogą powyższy termin skrócić, jednak nie poniżej jednego roku). W razie wymiany towaru termin ten biegnie na nowo. Co ważne, reklamacja powinna nastąpić nie później niż 2 miesiące po wykryciu niezgodności z umową.

Sprzedawca odpowiada wobec kupującego, jeżeli:

 • towar konsumpcyjny jest niezgodny z umową i jednocześnie
 • niezgodność ta istniała w chwili wydania towaru.

 

W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową przed upływem sześciu miesięcy od wydania towaru domniemywa się, że istniała ona w chwili wydania

Jeśli sprzedawca, który otrzymał od kupującego żądanie doprowadzenia towaru wadliwego do stanu zgodnego z umową przez nieodpłatną naprawę albo wymianę na nowy, nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że uznał je za uzasadnione.

Powyższych uprawnień nie można wyłączyć ani ograniczyć w drodze umowy zawartej przed zawiadomieniem sprzedawcy o niezgodności towaru konsumpcyjnego z umową. W szczególności nie można tego dokonać przez oświadczenie kupującego, że wie o wszelkich niezgodnościach towaru z umową lub przez wybór prawa innego niż polskie.

 


W polskim prawie cywilnym rękojmia jest uregulowana w art. 556-576 Kodeksu cywilnego.

W przypadku sprzedaży rzeczy ruchomej z udziałem konsumentów nie stosuje się rękojmi, lecz niezgodność towaru z umową.


Wady fizyczne mogą polegać na:

 1. zmniejszeniu wartości, użyteczności rzeczy (np. przemakalność nieprzemakalnej kurtki),
 2. niekompletności (np. brak oprogramowania do komputera, brak dokumentacji i instrukcji),
 3. braku określonych właściwości (np. zawyżono parametry, użyto innych materiałów).

Wada fizyczna może stanowić podstawę odpowiedzialności sprzedawcy, gdy istniała przed wydaniem rzeczy albo powstała po wydaniu rzeczy, ale z przyczyny tkwiącej już uprzednio w rzeczy.


Wady prawne mogą polegać tylko na tym, że:

 1. sprzedawana rzecz nie należy do sprzedającego, lecz jest własnością osoby trzeciej,
 2. sprzedawana rzecz jest obciążona prawem na rzecz osoby trzeciej (np. hipoteką albo zastawem).

Uprawnienia kupującego z tytułu rękojmi:

 1. może żądać obniżenia ceny; obniżenie ceny powinno odzwierciedlać rzeczywiste obniżenie wartości sprzedanej rzeczy;
 2. może żądać usunięcia wady; jeśli sprzedawca jest zarazem producentem kupujący może żądać naprawienia rzeczy;
 3. może żądać wymiany rzeczy na wolną od wad; sprzedawca ponosi wszelkie wynikłe z tego tytułu koszty, np. transportu, ubezpieczenia, pakowania itp.;
 4. może odstąpić od umowy, ale tylko w przypadku, gdy wada jest istotna, tzn. nie pozwala na użytkowanie przedmiotu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Aby kupujący mógł skorzystać z ww. uprawnień musi dokonać tzw. aktów staranności, tj. zbadać dostarczone mu rzeczy, zawiadomić sprzedawcę o wykrytych wadach i zgłosić swoje roszczenia.


Sposób reklamacji wybiera kupujący.

Rękojmia za wady fizyczne jest skuteczna przez okres jednego roku, a w przypadku budynku przez 3 lata) od dnia wydania towaru, z zastrzeżeniem, iż wada zostanie zgłoszona sprzedawcy nie dalej jak 1 miesiąc od chwili wykrycia tej wady, a w przypadku produktów spożywczych terminy te są krótsze. Okres ten może zostać wydłużony, gdy sprzedawca wadę podstępnie zataił. Rękojmią nie są objęte rzeczy nabyte w postępowaniu egzekucyjnym lub upadłościowym. Okres rękojmi nie biegnie na nowo w przypadku wymiany towaru.

Od 1 stycznia 2003 obowiązuje ustawa z 27 lipca 2002 o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej i zmianie ustawy Kodeks cywilny, która, jeśli dotyczy to konsumentów (osób fizycznych), wyklucza stosowanie art. 556-581 Kodeksu cywilnego.

Wszelkie prawa zastrzeżone
Kopiowanie materiałów zabronione
Strona wykorzystuje cookies. Pozostając na niej wyrażasz zgodę na ich używanie zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki. więcej
Zamknij komunikat
facebook
google+
Poleć znajomym stronę serwisko.pl